Доклад А.Перуашева по проекту предвыборной программы на XV съезде ДПК «Ак жол»

» Без категории » Доклад А.Перуашева по проекту предвыборной программы на XV съезде ДПК «Ак жол»

25.04.2019, 11:01


Қадірлі отандастар!

Қазақстан жаңа тарихи дәуірдің босағасында тұр.

Еліміз Тәуелсіздік жариялағаннан бастап,  мығым мемлекетке жету үшін үлкен де күрделі кезеңнен өтті. Біз енбекқор халқымыз бен Елбасымыздың өткен жолына бүгінгі биіктен ризалықпен қараймыз. Олардың қайсарлығына тарих әлі өз бағасын берер.

Ал, бүгінгі Бағдарламамыз болашаққа арналған.

Бұл бағдарламада, біздің азаматтарымызды келешекте қандай сын-тегеуіріндер күтіп тұрғанын, оны еңсеру жолдарын бағалауға тырыстық.

Оған жету үшін «Ақ жол» партиясы 7 қадам ұсынады.
              

 

 1. ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫҢ НЕГІЗІ – БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖӘНЕ ЖАППАЙ КӘСІПКЕРЛІК

Бүгінгі заманда нарықтық экономикамен саяси еркіндік – бұл көздің ағы мен қарасындай егіз ұғым.

Экономикалық монополия бар елде демократия бола алмайды.

Адал бәсеке жоқ жерде жаппай кәсіпкерлік те жоқ.

Жақсы өмірдің негізі шенеуніктер емес, нарықтық экономика, демократия және әлеуметтік әділдік болып табылады.

 

Ал, халықтың әл-ауқатының басты шарты – тұрақты даму, күшті жеке бизнес, адал бәсекелестік.

«АҚ ЖОЛ» партиясы әрдайым жеке, ең алдымен, шағын және орта бизнестің  жақтаушысы болып келді. Бүгінгі күні елдің алдында тұрған сынақты жеңбей, бұдан әрі даму мүмкін емес.

Осы қауіптерді жаңа мүмкіндіктерге айналдыру үшін келесі іс-шаралар жүзеге асыру қажет:

 

● Добиться от Нацбанка и БВУ снижения ставок по кредитам. Проценты по кредитам не должны превышать 5-7% в тенге.

● Прекратить практику регулярных девальваций, которые ведут к разорению малого и среднего бизнеса и обнищанию населения.

Если министр или глава Нацбанка заявил, что девальвации не будет, а она происходит – такой чиновник должен подать в отставку.

● Добиться, чтобы банки, получив деньги из Нацфонда, направляли эти средства на кредиты бизнесу, а не на бумаги Нацбанка и ЕНПФ.

● Чем размещать средства Нацфонда за рубежом, где они находятся под риском внешних взысканий, надо вкладывать эти средства в отечественную экономику, успешные предприятия в Казахстане.

 

● Крайне необходимо развивать альтернативное, небанковское финансирование, через фондовые инструменты. Обеспечить государственную поддержку таким формам финансирования предприятий, прежде всего, создающимся в периметре МФЦА.

● упростить налоговое администрирование и отчетность, отказаться от ареста счетов и остановки расходных операций бизнеса; отменить штрафы для предпринимателей, если их нарушения не нанесли ущерба государству или другим лицам;

● ввести пониженные ставки НДС для приоритетных отраслей от 0% (для сельского хозяйства и сельхозпереработки) до 6% (для легкой и пищевой промышленности, машиностроения); либо – заменить НДС на налог с продаж в 5%, взымаемый бескаскадным методом только с реализации готовой продукции конечному потребителю.

● обеспечить приоритет отечественных предприятий на внутреннем рынке республики, включая госзакупки и закупки иностранных недропользователей;

● ввести парламентский мониторинг деятельности национальных компаний и  институтов развития, обеспечить эффективность использования ими государственных средств.

Вся прибыль нацкомпаний давно должна поступать в бюджет, а их налоги должны превышать суммы, получаемые из бюджета.

 

 Мемлекет өздігінен табыс табатын, бюджетке салық төлейтін және басқаларға жұмыс беретіндерді қолдауға міндетті!

 

2. ТӘУЕЛСІЗДІК ЖӘНЕ «АЛАШ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ РЕТІНДЕ

Тәуелсіздік және ұлттық мүдделер – әрқайсымыз үшін басты құндылық. Тәуелсіздік үшін аяйтын еш нәрсе жоқ – бұл заманауи Қазақстанның негізін қалаушы Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзі. Ал «Алаш» көшбасшысы Әлихан Бөкейхан айтқандай: «Мемлекеттілігі жоқ халық – жетім халық».

Сол себептен Қазақ Республикасының Тәуелсіздігін қамтамасыз ету және оның ұлттық мүдделерін қорғау әрбір азаматтың маңызды міндеті болып табылады. Тәуелсіздік деген – біздің Ел, Жер, бабаларымыздан қалған Мұра, бұл мемлекеттік тіл, бұл біздің көпұлтты халқымыздың бірлігі.

 

● Тәуелсіздік, жер тұтастығы және ұлттық бірегейлік, – әрбір адамның құқықтарымен және бостандықтарымен қатар Республиканың бас ұғымдары.

Тәуелсіздіктің негізінде қазақ халқының азаттыққа және мемлекеттілікке тарихи ұмтылысы ретінде «Алаш» идеясы жатыр.

● Бұл орайда, Тәуелсіздіктің бас жетістігі – біздің елде өмір сүретін барлық этностардың тілі мен мәдениетіне деген өзара сыйластық; азаматтардың тең құқықтары мен ұлттық сезімдеріне құрмет болып табылады.

То-есть, важнейшим достижением Независимости является взаимное уважение к языкам и культуре всех национальностей и этносов, проживающих в нашей стране; равноправие граждан и бережное отношение к национальным чувствам и традициям всех этносов.

● «Ақ жол» партиясы Қазақстанның ұлттық тарихына, мемлекеттік тілі мен қазақ мәдениетіне, сол сияқты басқа этностардың мәдениеті мен тілдеріне деген сыйластықты қолдайды;

● «Ақ жол» партиясы сондай-ақ Республикамыздың географиялық объектілердің, көшелер мен елді мекендердің атауларындағы тарихи әділдікті қалпына келтіру, отарсыздандыру және де-советизация бойынша жұмысын жалғастырады.

Біз, Тәуелсіздіктің ширек ғасырынан кейін біздің көшелеріміз бен елді мекендердің атауларында елімізге бөтен және тіпті қазақ халқын қорлаған адамдардың есімдерін сақтау құлдық сана деп санаймыз.

● «Ақ жол» партиясы «Алаш» идеологиялық мұрасын Қазақстанның ұлттық идеясы ретінде қарастырады, өзін оның рухани ізбасары деп біледі және мемлекеттік құрылыста, экономика мен рухани өмірде «Алаш» ұстанымдарын насихаттайды. Бұл: парламентаризм, бәсекелестік, ресурсты ұлтшылық, жаңғырту, ашықтық, білімді және зайырлы мемлекет.

Біз «Алаш» идеясын жалпы халықтық деп есептейміз және оны жүзеге асыруда басқа да қоғамдық күштермен бірге атсалысуға дайынбыз. Сонымен қатар біздің партияның да немесе басқа адамдар тобының да, «Алаш» идеясына ешқандай «айрықша құқықтары» жоқ. 

Өзін қазақ деп санайтың адам үшін, «Алаш» идеясы ауа мен еркіндік сияқты туа біткен төл ұғым!

 

3-ші қадам. БІЛІМДІ ҰЛТ ЖӘНЕ ӘДІЛ ҚОҒАМ

Елдің басты байлығы – мұнай және темір емес, біздің дарынды да еңбекқор халық.

Главное богатство страны – не нефть и металлы, а наш талантливый и трудолюбивый народ!

Качество человеческого капитала определяют образование, здравоохранение, социальная защита.

Хватит экспериментов в системе образования!Происходит деградация школ и вузов. Нужно прекратить издеваться над детьми и учителями.

Огромная и бесполезная нагрузка, когда ученик меньше своего портфеля; неграмотные учебники, никому не нужная зубрёжка ЕНТ, которая не отражает творческих способностей детей, трёхсменные школы, педагоги и студенты на дежурных мероприятиях и массовках, профанация с преподаванием наук на английском языке после двухмесячных курсов, унизительная зарплата учителей – всё это оскорбляет нормальных людей и уродует молодёжь.

Нужно переходить к стройной системе образования, с ясными задачами и высокими стандартами знаний.

● В здравоохранении нужно развивать реальную страховую медицину. Каждому гражданину закрепить его персональный счёт в Фонда обязательного социального и медицинского страхования, с которого только с согласия самого пациента могут оплачиваться деньги за лечение. Если лечение некачественное, гражданину нагрубили или отнеслись невнимательно к его состоянию – клиент должен иметь право отказаться оплачивать такие услуги. Корме того, сам Фонд должен бороться за права своих вкладчиков: судиться с клиниками по жалобе пациента, контролировать качество услуг.

Тогда персонал будет внимателен к своим обязанностям, а квалифицированные врачи – получат достойную оплату своего труда.

● Социальная защита – минимальная пенсия, минимальная зарплата и социальные пособиядолжны рассчитываться не в МРП, а в прожиточном минимуме, который должен определяться из стоимости потребительской корзины, включая питание, одежду, коммунальные расходы.

МРП – это условность, выдуманнаядля обмана людей. Его нужно отменить.

Нам нужно менять эту жизнь, сокращать несправедливость и разрыв между богатыми и бедными. В нашей стране вообще не должно быть бедных. Всевышний нам дал всё для этого – и ресурсы, и таланты, чтобы в нашей богатой стране не приходилось собирать деньги на лечение детей, чтобы матерям не приходилось работать по ночам.

Қазақстандықтар өмір сапасының өлшемі – даңғаза форумдар мен бас-аяғы жоқ, жалған бағдарламалармен емес, лайықты, бақытты және ауқатты тұрмыспен өлшену керек.

Біз осы өмірдің сапасын тек әділетсіздікті, байлар мен кедейлер арасындағы алшақтықты жойып қана көтере аламыз.

Қазыналы Қазақстанда кедейлер мүлдем болмауы керек. Біздің елдегі әрбір адам заманауи баспанаға, лайықты жұмысқа ие болып, мемлекеттің құрметіне бөлену үшін, оған  Тәңірім керек ресурстары мен дарынды да берген. 

Біздің бай елде балаларды емдеу үшін ақша жинап, аналар түнде жұмыс істеп, балаларын қараусыз ашық оттың қасында қалдыруға мәжбур болу – шенеуніктердің әлеуметтік саясатына үлкен сын, масқара!

 

Нужно установить бережное отношение к пенсионным накоплениям народа, обеспечить прозрачность в деятельности ЕНПФ и Фонда социального и медицинского страхования.

●Партия «Ак жол» предлагает восстановить частные пенсионные фонды, либо передать средства ЕНПФ в Национальный фонд, с сохранением персональных пенсионных счетов граждан. Передача средств ЕНПФ в Нацфонд увеличит инвестиционную доходность пенсионных накоплений, сократит огромные административные расходы на содержание и премии сотрудников ЕНПФ, а самое главное – фактически привяжет пенсионные счета граждан к доходам от нефти и сырьевых ресурсов, как в лучших нефтедобывающих странах.

 

4. СОКРАЩЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ

Партия «Ак жол» считает крайне важным:

● стимулировать малый и средний бизнес, дать возможность каждому открыть своё дело, получив под это кредит под минимальные проценты с отсрочкой платежей до запуска предприятия;

● полностью освободить от налогов малый и средний бизнес в первые 5 лет после открытия;

● обязать иностранных гигантов, эксплуатирующих наши природные богатства, нанимать только казахстанских работников и закупать товары, обслуживание только у казахстанских малых и средних предприятий

● добиться равной оплаты труда казахстанских и иностранных специалистов в компаниях с участием иностранных инвесторов.

освободить от налогов и платежей «самозанятое» население. В соседних странах полностью освобождают от налогов не только самозанятых, но и сельских предпринимателей в целом. Этим людям надо сказать «Спасибо», за то, что не сидят на шее у государства и сами кормят свои семьи.

 

  5. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

● По европейскому опыту, государство и акиматы должны массово строить социальное жильё и сдавать его в пожизненное пользование нуждающимся, с оплатой только коммунальных услуг.

В Германии 60% жилого фонда принадлежит муниципалитетам и является арендным, даже в этой богатой стране никто не заставляет людей выкупать квартиры, не загоняет малообеспеченные семьи в кредитную кабалу к банкам.

Такие квартиры являются малогабаритными и недорогими, но их хватает на миллионы людей. Покупают квартиры и берут ипотеку только те, кто хочет жить лучше и может себе позволить дорогое жильё.

  

6.  ДЕМОКРАТИЯ И ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Демократическая партия «Акжол» считает, что перед страной стоит ряд неотложных задач, которые необходимо решать в интересах всего общества и каждого гражданина.

При этом крайне важно, чтобы выбор пути не замыкался на одном направлении, а имел альтернативные варианты. Отсутствие выбора – путь в никуда, исторический тупик. Только сопоставление альтернатив позволит выбирать действительно лучшие решения. Только соревнование идей позволит услышать голос и оценить мнение отдельного человека

Біз үшін тек көпшіліктің позициясы ғана емес, сол сияқты әрбір азаматтың да жеке пікірі маңызды.

 

Біз:

● биліктің өкілетті тармағын – Парламентті және маслихаттарды күшейту және келешекте мемлекеттің парламенттік жүйесін қалыптастыру;

● жергілікті өзін-өзі басқару институттарын дамыту бойынша қажетті шараларын қабылдау, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына жергілікті проблемаларды шешу үшін тиісті қормен қамту;

● қалалар мен елді мекендердің, сонымен қоса республикалық маңызы бар қалалардың әкімдерін тікелей сайлауды енгізу;

 

● внедрение на выборах прямых трансляций в интернете хода голосования со всех избирательных участков, с использованием системы автоматического распознавания лиц, для пресечения «каруселей» и вбросов неучтённых бюллетеней;

● установление допустимых отклонений в налоговых декларациях кандидатов на выборах, в размере до 1 млн тенге;

● ввести уголовную ответственность за фальсификацию выборов, включая участие в подставном голосовании, вброс бюллетеней, подделку протоколов и искажение подсчёта голосов.

 

Биліктің көзі халықта. Сайлауда дауыс ұрлау – халықтың мәртебелі билікті анықтауға конституциялық құқығын аяққа таптаумен бірдей.

● кез келген мемлекеттік қызметкерден өздерінің отандастарына құрметпен қарауды талап етеміз.

Мемлекеттік органдар халыққа қызмет ететінін ұмытпасын!

 

Одним из важнейших показателей непрозрачности власти является обращение чиновников с бюджетом. Проблемы бюджета правительство привычно решает через увеличение административной нагрузки на бизнес и скрытое двойное налогообложение. Вместо того, чтобы помогать появляться новым и новым предприятиям, дать им окрепнуть и встать на ноги, и тем самым расширять налогооблагаемую базу, фискалы и суды парализуют бизнес, загоняют его в теневую экономику.

Но даже при этом, госорганы не пытаются умерить свои растущие аппетиты, отказаться от нерациональных затрат, сократить неэффективное использование государственных средств. Они не хотят понять, что бюджет – это сосуд, заполняемость которого определяется не только тем, сколько туда вливают, но и тем, сколько из него выкачивают. И если вместо регулируемого канала, у этого сосуда – бездонная дыра, то её невозможно наполнить никакими драконовскими налогами, штрафами и поборами.

Особое возмущение партии «Ак жол» вызывают постоянные изъятия правительством средств из Национального фонда на латание дыр в бюджете. Нужно жить по средствам! Чиновники игнорируют, что Национальный фонд был создан Нурсултаном Назарбаевым не для их прихотей, а для будущих поколений. В этой связи, мы предлагаем:

● Запретить Правительству изымать из Нацфонда более 30% инвестиционного дохода фонда за финансовый год. Предыдущие накопления не могут расходоваться на текущие нужды, и подлежат инвестированию либо использованию в кризисные моменты. Руки прочь от Нацфонда!

● Работа госорганов должна оцениваться не по освоению бюджета (т.е. чем больше потратил – тем лучше), а по достигнутым результатам, важнейшими из которых должны быть создание новых предприятий и рабочих мест, рост их производительности, доходности и отдачи для бюджета, сокращение потерь экономики в конкретном секторе (от заболеваемости, пожаров, миграции и т.д.).

Сделать открытыми меморандумыминистров и акимов о поставленных им задачах, а также практику утверждения этих задач профильными комитетами парламента. Несмотря на неоднократные требования фракции «Ак жол» в парламенте ввести оценку высших чиновников по конкретным результатам – обществу неизвестно, какие конкретные задачи им ставят, и тем более – как они выполняются.

● Поскольку распоряжение бюджетом полностью находится в руках правительства, формируемого парламентским большинством, считаем необходимым, по примеру развитых демократий, для эффективного контроля за использованием бюджета, руководство Комитетов по бюджету и финансам в парламенте и ревизионных комиссий на местах законодательно возложить на депутатов от партий парламентского меньшинства. Иначе получается, что и сам бюджет, и его контроль находятся в одних руках, что вызывает вопросы к объективности такого контроля.

 

7. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ и ДЕ-ОФФШОРИЗАЦИЯ

Одной из основных проблем, волнующих общество и порождающих недовольство властью, остается неэффективность борьбы с коррупцией, недоверие к судебным и правоохранительным органам.

Для решения этой проблемы партия «Ак жол» будет добиваться:

● защиты любого гражданина от поборов и вымогательств, посягательств на частный бизнес со стороны чиновников и их приближенных;

● обеспечения справедливого и публичного рассмотрения всех споров граждан с представителями органов власти;

● законодательного ограничения права передвижения, выезда за границу и управления собственностью для разоблаченных коррупционеров;

● реальной независимости суда, высокой социальной защиты и личной безопасности судей, в том числе – в их нерабочее время и после выхода на пенсию;

● освобождение от ответственности жертвы вымогательства в случае заявления о фактах коррупции, и т.д.

 

Важнейшим инструментом противодействия коррупции является публичность действий власти и её подотчётность перед обществом. Нельзя закрывать рот прессе, партия «Ак жол» выступает в защиту журналистов от преследований за разоблачительные публикации,  за обязанность каждого госслужащего в судебном порядке отстаивать свои честь и достоинства в случае появления негативных публикаций в СМИ;

 

Ключевым направлением в борьбе с коррупцией является также  возвращение из оффшорных зон и зарубежных банков в Казахстан многомиллиардных средств, украденных у нашего народа проворовавшимися чиновниками и аферистами.

Поставленная на поток коррупция снижает возможности государства, разоряет и демотивирует добросовестный бизнес. Выведенные из Казахстана средства оцениваются экспертами в миллиарды долларов. А кто-то не может найти работу, потому что эти миллиарды не инвестируются в Казахстане. Партия «Ак жол» настаивает на отмене банковской тайны и  раскрытии информации о счетах казахстанских чиновников, глав нацкомпаний и аффилиированных с ними лиц в зарубежных банках, сверке их с налоговыми декларациями, выявлении и возвращении тех денег, происхождение которых владельцы не могут или не хотят объяснить.

Это требование не касается свободы передвижения капитала добросовестных предпринимателей и предприятий, действующих  в рамках закона.

***

Құрметті отандастар!

Біз, еліміздің алдында үлкен болашақтың күтіп тұрғанына сенімдіміз.

Біз, ұлттық дәстүрлер мен демократиялық құндылықтарды біріктіру үшін сайлауға барамыз.

Өмірді дәл осында, дәл қазір өзгертпей, жақсарта алмаймыз.

Біз осындай өзгерістердің уақыты келді деп санаймыз.

 

Ақ жол Қазақстан!